Вісник Львівського університету. Серія філософські науки №10

Титул

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Володимир Мельник ІДЕЇ РАЦІОНАЛІЗМУ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

Людмила Рижак ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ НА РУБЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Дмитро Дзвінчук ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Анатолій Карась РЕАЛЬНІСТЬ У КЛАСИЧНІЙ І НЕКЛАСИЧНІЙ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ ТА ЇЇ ПЕРЕУСВІДОМЛЕННЯ

Андрій Дахній ДИНАМІКА ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИ В ПЕРЕДЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ ХІХ СТОРІЧЧЯ: С. К’ЄРКЕҐОР І Ф. ДОСТОЄВСЬКИЙ

Василь Лисий ТРАНСЦЕДЕНТАЛЬНА ДІАЛЕКТИКА Ф. ШЕЛІНГА У ВИМІРАХ ІСТОРИЗМУ, СИНТЕЗУВАННЯ ТА СИСТЕМНОГО ВИКЛАДУ

Ірина Добропас ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ

Зоя Скринник ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ

Неллі Карамишева ЗНАННЯ І РОЗУМ

Андрій Синиця МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ ПРАВИЛЬНОСТІ ВИВЕДЕННЯ ВИСНОВКУ ІЗ ЗАСНОВКІВ У ТЕОРІЇ СИЛОГІСТИКИ

Віктор Фітьо ФЕНОМЕН РОЗУМІННЯ В ГЕРМЕНЕВТИЦІ ҐАДАМЕРА

Ірина Пухта ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС МОВИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ГЕРМЕНЕВТИЦІ

Маркіян Боднарчук СВОБОДА ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР СУТНОСТІ ЛЮДИНИ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

Олег Поцюрко РОЗУМІННЯ ІСТОРІЇ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Іван Козій ВОЛОДИМИР ЮРИНЕЦЬ ЯК ІСТОРИК ФІЛОСОФІЇ

Наталя Саноцька ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОСТІ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Юлія Гук ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ КОНФЛІКТУ У РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬСТВА: ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Катерина Откович ЗМІНА ЕТИЧНИХ ТА ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ КІНЦЯ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ

Надія Гаврилюх СЕМАНТИКО-СЕМІОТИЧНИЙ ТА ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ

Галина Попадинець НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ (ВІД КНЯЖОЇ ДОБИ ДО КІНЦЯ ХVIII СТ.)

ПОЛІТОЛОГІЯ

Анатолій Романюк ТИПОЛОГІЯ УРЯДОВИХ КАБІНЕТІВ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Ольга Анісімович-Шевчук КОМУНІКАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Леся Кучма МАНІПУЛЮВАННЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВІД НЬОГО

Юрій Мхальчишин ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ПРОГРАМНО-ІДЕОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ NSDAP (1925–1926)

Віта Грицанюк ПОЛІТИКА ЦЕНТРИЗМУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Наталія Латигіна ЦІННІСНИЙ ВИМІР ДЕМОКРАТІЇ

Ян Чайковський ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В ТЕОРІЇ ТЕУ ВАН ДЕЙКА

ПСИХОЛОГІЯ

Інна Галецька КРИТЕРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Тетяна Гурська ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БОЛЮ

Наталя Гребінь ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ НА МАНІПУЛЯТИВНУ ТЕХНІКУ “НОГА В ДВЕРЯХ”

Оксана Крупська ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ ІЗ ЦІННОСТЯМИ ЇХНІХ БАТЬКІВ

Христина Турецька ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ