Вісник Львівського університету. Серія філософські науки №18

Титул

Зміст

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Володимир Мельник, Ольга Сінькевич ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЙСНОСТІ

Анатолій Карась СВОБОДА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИ.

Людмила Рижак МЕРЕЖЕВЕ СУСПІЛЬСТВО: ВИКЛИКИ СОЦІАЛЬНІЙ КОНСОЛІДАЦІЇ

Наталія Бойченко ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРФАКТИЧНОГО СТАТУСУ ЕТИЧНИХ НОРМ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СПІЛЬНОТ

Надія Гапон ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСТА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Оксана Сарабун ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІДЕНТИФІКАЦІЙНЕ INTERMEZZO УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНИНА В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ П. РІКЕРА

Володимир Ковчак РЕФЕРЕНЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН ІНТЕРПРЕТАТИВНОГО КОНСТРУЮВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО

Дмитро Фокшей НАРАТОЛОГІЯ Ж.-Ф. ЛІОТАРА ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА

Ярослав Соболєвський ПРОВІДЕНЦІАЛЬНІ МОТИВИ У ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДАХ ПЕРШИХ КОЛОНІСТІВ НОВОЇ АНГЛІЇ

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

Ореста Лосик ПАМ’ЯТЬ ЯК ДОСВІД ЛЮДСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІОСОФСЬКИЙ ВИМІР

Тетяна Чаркіна ЕВОЛЮЦІЯ ІСТОРИКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОМУ ПІЗНАННІ

Катерина Откович ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО ДИСКУРСУ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Ольга Романенко СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПЕРЕДБАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

Радомир Мокрик УКРАЇНА В КОЛОНІАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Тетяна Власевич САКРАЛЬНІ СИГНАТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Анастасія Мартинюк РОЛЬ ЕКОФІЛЬНОГО ЧИННИКА В ТРАДИЦІЙНИХ РЕЛІГІЙНО-МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕННЯХ ЯПОНЦІВ ТА УКРАЇНЦІВ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Василь Лисий ДІАЛОГ У КОНТЕКСТІ ТЕОРЕТИЧНОГО І ПРАКТИЧНОГО: Л. ФОЙЄРБАХ, Ґ. ГЕҐЕЛЬ І СУЧАСНІСТЬ

Михайло Бойченко ЕТОС КОМУНІКАТИВНИХ СПІЛЬНОТ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ: МЕЖІ ПОНЯТІЙНОГО ОСМИСЛЕННЯ (КРИТИКА КОНЦЕПЦІЇ ЦІННОСТЕЙ ҐЕОРҐА ГЕҐЕЛЯ)

Вікторія Омельченко ФІЛОСОФІЯ ПРАВА Ґ. ГЕҐЕЛЯ ЯК ВСЕЗАГАЛЬНІСТЬ РОЗУМУ

Марія Голяш АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК У ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ Ґ. ГЕҐЕЛЯ В КОНТЕКСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ І НЕОБХІДНОСТІ

Мар’яна Грибовська ВЧЕННЯ ПРО “ІСТИННУ ЛЮДИНУ” ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ ЕЛІТАРНОСТІ

Ірина Пухта ФІЛОСОФСЬКА ГЕРМЕНЕВТИКА: ШЛЯХ ВІД МЕТОДУ ДО “УНІВЕРСАЛЬНОГО АСПЕКТУ ФІЛОСОФІЇ”

РЕЦЕНЗІЇ

Андрій Кадикало АСПЕКТИ РОЗРІЗНЕННЯ ПОНЯТЬ “СЕНС” І “СМИСЛ” В АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Юрій Горблянський НА ПОШАНУ ДОБРОЇ ПАМ’ЯТІ ПРО НАШОГО КОЛЕГУ – ПРОФЕСОРА ІГОРЯ ЗАХАРУ “СИСТЕМАТИК ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ”